E. kerkelijk samenleven

classis

E63.1 De kerken in een classis komen ten minste vier keer per jaar in vergadering bijeen.

E63.2 Uit elke kerk worden de predikant en een ouderling afgevaardigd. Zijn er meer predikanten aan een kerk verbonden, dan gaan zij bij toerbeurt. Waar een predikant ontbreekt, neemt een ouderling zijn plaats in.

E63.3 Predikanten die niet zijn afgevaardigd wonen zoveel mogelijk de vergadering bij en hebben adviserende stem.

E63.4 In de classis ontmoeten de kerken elkaar voor onderlinge steun en advies en zien zij op elkaar toe.

E63.5 De classis is verder bevoegd om te handelen over alle zaken waarvan de kerken eerder afgesproken hebben ze gezamenlijk te behartigen.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Classicale vergadering
Niet afgevaardigde predikanten

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 41
Kerkorde GKv (1978) Art. 42
Kerkorde GKv (1978) Art. 43
Kerkorde GKv (1978) Art. 48

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) E4
Rapport dHKO (2011) E4
Rapport dHKO (2012) E4
Rapport dHKO (2014a) E63

CAPITA SELECTA
Wie vaardig je af naar de classis?