82. Mogen ook particulieren klachten op de Classe brengen?

 

(1892.)

138. Het is eene klacht over den kerkeraad van X, als die, volgens den klager, hem zijn gegeven voorschot niet terugbetaalt. Den kerkeraad van Y (waar de klager woont) ging en gaat de zaak in geen enkel opzicht aan, daar deze over X geenerlei zeggenschap heeft. Dus kon zij ook door den kerkeraad van Y niet per Classe gebracht worden. En evenmin kan verlangd worden, dat zij door den kerkeraad van X ter Classe gebracht werd; want indien niets ter Classe mocht komen, dan door een kerk of kerkeraad, zou eene klacht over of tegen een kerkeraad er wel nooit komen. Ieder gemeentelid heeft recht tot klagen bij de Classe, als de kerkeraad die het aangaat z.i. niet goed handelt. En dat behoort dan nooit bij de Classe, waarin de klager woont, maar altijd bij de Classe waarin de beklaagde thuis hoort. Dus in casu bij de Classe van Z.

Zeer zeker moet dan ook zijn stuk op de eerstvolgende Classe worden ingebracht. En deze moet dan m. i. den kerkeraad van X om inlichting vragen, hetzij dat de afgevaardigden van X die reeds ter vergadering zelve genoegzaam geven kunnen, hetzij dat het stuk aan den kerkeraad van X wordt toegezonden, hetzij door het te geven aan deputaten (expresselijk benoemd, of wel de gewone deputaten voor de kerkvisitatie) om er den kerkeraad van X naar te vragen. Indien de kerkeraad van X die beweerde schuld aan B erkent, dan moet hij zeker vanwege de Classe aangemaand

|307|

worden, die schuld ook te voldoen. Maar indien genoemde kerkeraad die schuld ontkent, kan de Classe m.i. niet anders doen, dan zulks aan den heer B berichten, met bijvoeging dat eene kerkelijke Classe niet geroepen noch in staat is om uitspraak te doen in zake beweerde, maar betwiste schuldvorderingen. Denkelijk zal wel ter Classe zelve kunnen blijken, of de schuld al dan niet erkend wordt, en zal de zaak dus daar wel reeds kunnen worden afgedaan. Daar de Classe hiertoe geheel competent is, moet de Provinciale Synode er vanzelf niet in gemoeid worden. Waar de klager woont, doet bij klachten niets ter zake.


Rutgers, F.L. (1921)


KERKELIJK ADVIES BIJ
Kerkorde GKN (1905) Art. 41