57a. Mogen  diakenen de namen der ondersteunden aan andere commissies, vereenigingen enz. mededeelen?

 

(1901.)

96. Mij dunkt, dat diakenen de namen hunner ondersteunden niet aan de voogden van het Gasthuis kunnen opgeven, noch daardoor of op eenige andere wijze zich onder controle van die voogden kunnen stellen. Indien zulke afhankelijkheid geëischt wordt (en naar het schijnt door alle andere kerkelijke gezindten aanvaard is), moeten onze diakenen m.i. van die subsidie afzien. Zouden die voogden niet te overtuigen zijn, dat zij diakenen in het besteden der subsidie wel kunnen en moeten vertrouwen?


Rutgers, F.L. (1921)


KERKELIJK ADVIES BIJ
Kerkorde GKN (1905) Art. 25