36. Moeten bij verkiezingen voor den kerkeraad de dubbele getallen vooraf bekend gemaakt worden?

 

(1899.)

50. Hier in Amsterdam worden de twee dubbele getallen (voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen) vooraf door den kerkbode ter kennisse van alle gemeenteleden gebracht, zoodat reeds daardoor ieder ze kent, eenige dagen vóór de vergadering ter verkiezing. In kleine kerken zal zulke bekendmaking wel van den.kansel moeten geschieden. Want het is wel wenschelijk en ten deele zelfs noodig, dat de gemeenteleden de dubbele getallen vóór de vergadering kennen om eventueel nog naar dezen of genen te kunnen informeeren (in zake bekwaamheid, geschiktheid, beschikbaren tijd enz.). Hoe iemand dat „een Synodaal overblijfsel uit het Genootschap” noemen kan. begrijp ik niet; want daar geschiedde en geschiedt de verkiezing op geheel andere wijze. En het is toch

|143|

ook juist niet „Synodaal”, als men de gemeenteleden zoo goed mogelijk tot de verkiezing wil in staat stellen. Daarom is nu echter eene verkiezing, waarbij eerst ter vergadering de namen werden medegedeeld, op zichzelf niet onwettig; te minder omdat men in kleine kerken elkander toch beter kent dan in groote. Maar wenschelijk en raadzaam is het toch, ook aldaar, de namen van tevoren bekend te maken.

Uwe bezwaren en moeielijkheden kan ik grootendeels begrijpen. Laat u echter daardoor niet te veel drukken of ontmoedigen. Er is toch immers ook veel opwekkends en verblijdends. En ten slotte komt alles toch aan op een trouw blijven in den dienst, niet der menschen, maar des Heeren.


Rutgers, F.L. (1921)


KERKELIJK ADVIES BIJ
Kerkorde GKN (1905) Art. 22
Kerkorde GKN (1905) Art. 24