20. Mag een emeritus predikant in een andere gemeente ouderling worden zonder toestemming van zijn kerkenraad?

|88|

(1913.)

29. Als emeritus predikant van X zijt ge te Y gaan wonen, waar ge toen natuurlijk lid zijt geworden van de kerk aldaar, op de attestatie die ge aldaar hebt ingediend, en waar ge thans tot ouderling zijt benoemd. En nu vraagt ge mij, of ge voor de aanvaarding van dezen dienst toestemming noodig hebt van den kerkeraad van X dan wel of kennisgeving aan dien kerkeraad voldoende is.

Mijn antwoord is, dat zoowel het een als het ander onnoodig is, en daarom terecht niet gedaan wordt in de vele gevallen, waarin een emeritus predikant, die naar een andere kerk, dan die waarbij hij emeritus is, verhuisde, aldaar het ouderlingschap aanvaardde. De zoodanige blijft wel als emeritus aan zijn kerk verbonden, in zooverre dat hij zijn qualificatie (of zijn radikaal als Dienaar des Woords) aan de roeping van die kerk blijft ontleenen, en dat die kerk ook voor zijn pensioen heeft te zorgen. Maar verder is hij door die kerk van al zijn dienstwerk ontslagen, en is er voor die kerk dus geenerlei reden om gekend te worden in zijne aanvaarding van ouderlingen-dienst in de kerk zijner nieuwe woonplaats, tot welken hij als lid behoort.


Rutgers, F.L. (1921)


KERKELIJK ADVIES BIJ
Kerkorde GKN (1905) Art. 13