15. Kan een predikant lid zijn van twee verschillende kerken?

 

(1912.)

23. Regel is natuurlijk, dat niemand lid kan zijn van twee kerken tegelijk; en op dien regel is ten aanzien van ouderlingen, diakenen en verdere gemeenteleden wel geen uitzondering denkbaar. Maar dat is anders bij een predikant, die door twee gecombineerde kerken beroepen is, om in beide dier kerken al zijn dienstwerk te verrichten. In zulk een, altijd eenigszins abnormaal geval, kan en moet dan die predikant, bij manier van uitzondering, tot beide die kerken behooren; als Dienaar des Woords, en dus ook als lid. In het contract of de acte, voor zulke combinatie opgemaakt, is dan voorts de positie van zulk een predikant ook natuurlijk nader geregeld; op zulk een manier, dat er ten aanzien van zijn dienstwerk in beide kerken en ten aanzien van zijn verhouding tot beide kerkeraden, nooit conflict kan komen tusschen de beide kerken of tusschen de kerkeraden en den predikant; b.v. door de regeling van gecombineerde kerkeraadsvergaderingen.

Ziehier, zeer in het kort, wat m.i. op uwe vraag te antwoorden is.


Rutgers, F.L. (1921)


KERKELIJK ADVIES BIJ
Kerkorde GKN (1905) Art. 7