F. besluitvorming en rechtsmiddelen

besluitvorming

F71.1 De kerkelijke vergaderingen nemen hun besluiten na goede voorbereiding en met verwerking van eerdere besluitvorming.

F71.2 Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

F71.3 Een afgehandelde zaak behoort niet opnieuw aan de orde te worden gesteld, tenzij er sprake is van nieuwe feiten of gewijzigde omstandigheden of inzichten.

F71.4 De kerkelijke vergaderingen voorzien in zorgvuldige vastlegging, communicatie en archivering van hun besluiten.

F71.5 Een besluit van de kerkenraad dat volgens de kerkorde uitdrukkelijk de instemming van de gemeente vereist, wordt op twee achtereenvolgende zondagen afgekondigd.

F71.6 De voor een besluit van de kerkenraad vereiste goedkeuring van de classis of toestemming van de naburige kerkenraad dient te worden verkregen vóór de inwerkingtreding van het besluit. Afwijking hiervan is mogelijk in geval van art. B18 en B27.

 


Kerkorde GKv (2014)

 

TREFWOORDEN

Besluitvorming
Agenda

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 31
Kerkorde GKv (1978) Art. 33
Kerkorde GKv (1978) Art. 35
Kerkorde GKv (1978) Art. 50

RAPPORT
Rapport dHKO (2010) F1
Rapport dHKO (2011) F1
Rapport dHKO (2012) F1
Rapport dHKO (2014a) F73