II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk II.
Het kerkelijk Bestuur over meer Gemeenten te zamen.

Eerste afdeeling.
Algemeene Bepalingen.

Artikel
35

In de grensscheidingen der classen en in de bepaling der hoofdplaatsen zullen geene veranderingen kunnen worden gemaakt, dan door de Synode, op voorstel van de Classicale Besturen, die er in betrokken zijn, na gehoord te hebben de Provinciale Kerkbesturen, waaronder zij ressorteeren.
Van alle zoodanige veranderingen zal terstond kennis worden gegeven aan het daartoe aangewezen Ministerieel Departement. 1)


1) T.w. het Dep. van Justitie. Zie Kon. Besl. van 79 Oct. 1870, no. 173; circulaire der Syn. Com. van 15 Nov. 1870 (in de Kerkel. Cour. van 19 Nov. no. 47). Bijl. B. 1871 bl. 208-211.