I. De ambten

Roeping tot de dienst des Woords

De wettige roeping tot de dienst des Woords van hen die het ambt van predikant nog niet hebben bekleed, omvat de beroeping, het examen, de goedkeuring van de gemeente en de bevestiging.
De beroeping geschiedt onder aanroeping van de Here door de kerkenraad en de diakenen met medewerking van de gemeente en met inachtneming van de plaatselijk vastgestelde regeling. Alleen zij kunnen voor het eerst beroepen worden, die door de classis waaronder zij ressorteren, preparatoir geëxamineerd zijn. In kerken zonder predikant in actieve dienst zal beroepen worden met advies van de consulent die door de classis aangewezen is.
Het examen, dat zowel de leer als het leven betreft, zal worden afgenomen door de classis die het beroep moet goedkeuren. Het zal plaatshebben ten overstaan van de deputaten van de particuliere synode of enkele van hen.
De goedkeuring van de gemeenteleden is verkregen wanneer de naam van de beroepen predikant op twee achtereenvolgende zondagen in de kerk is afgekondigd en er geen wettig bezwaar is ingebracht.
De bevestiging zal plaatshebben in een eredienst, waarbij het daarvoor vastgestelde formulier dient gebruikt te worden, met handoplegging door de predikant die de bevestiging verricht.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Beroeping
Bevestiging van een predikant
Roeping van de predikant
Beroepbaar stellend onderzoek
Instemming van de gemeente
Handoplegging
Consulent
Toelatend onderzoek
Toestemming van deputaten van de (particuliere) synode
Goedkeuring door de classis

VERWANT MET
Akkoord NGK (1982) Art. 5
Akkoord NGK (1982) Art. 6
Akkoord NGK (2015) Art. 5
Akkoord NGK (2015) Art. 6
Kerkorde CanRC (1985) 3
Kerkorde CanRC (1985) 4
Kerkorde CanRC (1985) 5
Kerkorde CGK (2010) Art. 4
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 4
Kerkorde FRCA (2003) 3
Kerkorde FRCA (2003) 5
Kerkorde FRCA (2003) 6
Kerkorde GKN (1905) Art. 4
Kerkorde GKSA (2000) 4
Kerkorde GKv (2014) B11
Kerkorde GKv (2014) B12
Kerkorde NGKerk (2011) 5
Kerkorde vGKN (2008) 4
Kerkorde vGKN (2008) 5
Kerkorde vGKN (2008) 6
Kerkorde VGKSA (2005) 5

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 3
Harmannij, K. (1990) Hst. 4
Harmannij, K. (1990) Hst. 5
Harmannij, K. (1990) Hst. 6

MODEL
Bouma, H. (1983v) Bijl. 1
Bouma, H. (1983v) Bijl. 1a
Bouma, H. (1983v) Bijl. 2
Bouma, H. (1983v) Bijl. 3

UITVOERINGSBEPALING
Acta GKv (2002) Art. 25
Acta GKv (2002) Art. 26
Bouma, H. (1983v) Art. 5

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 5