Particuliere Vraghen

Of men de vrouwenkrachters, dootslaghers, verraders ende die derghelijcke grove feyten begaen hebben, hoewel sij haer bekeeren nochtans om de grovicheyt der feyten wille behoort af te snijden?
Antdw. Men sal gheen boetverdighe afsnijden, maer wel voor eenen tijt van den Avontmale des Heeren afhouden om de groffvicheyt der sonde te betuyghen, de aerghernisse wech te nemen, anderen een vreese aen te doen, ende hare boetverdicheyt te beproeven.