Particuliere Vraghen

Artikel
40

Hoe de houwelicken die in de vervolghinghe heymelick bevesticht sijn, nu opentlick bevestight sullen werden opdat se voor wettlick ghehouden werden?
Antdw. Men sal hier van met den Staten handelen soo Godt de vrijheit der religie verleent.