Particuliere Vraghen

Artikel
42

Hoe men der ghewonelicke dronckenschap ende anderen grove ghebreken die onder het volck alsoo regneren datse niet beterlick schijnen te wesen remedieren sal? Antdw. De Classes sullen na gheleghentheyt van een yder plaetse daerin voorsien.