Particuliere Vraghen

Artikel
36

Wanneer men trouwen sal voor of na de predicke?
Antdw. Het is vrij.
Ende wordt oock in der vrijheyt der kercken ghelaten dat men of terstont na de predicke eer men het ghebet doet, of na het ghebet trouwe.