11.7.11 Revisie

Degenen die volgens het bepaalde in ord. 12-3 een bezwaar kunnen indienen (zie § 11.7.3), hebben ook de mogelijkheid om bij het kerkelijk lichaam dat het besluit heeft genomen, revisie van dat besluit te vragen (ord. 12-12-1 en 3). Men vraagt daarmee aan het kerkelijk lichaam het besluit in heroverweging te nemen, daarbij bepaalde bezwaren in de overwegingen te betrekken en zo mogelijk een nieuw (ander) besluit te nemen. Voor het indienen van een revisieverzoek gelden dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor het indienen van een bezwaar. Men is ook hierbij dus gebonden aan de termijn van dertig dagen.

Een kerkelijk lichaam is overigens niet verplicht om een revisieverzoek in behandeling te nemen als er geen nieuwe elementen in het geding zijn (ord. 12-12-5).

 

Als tegen het besluit waarvan revisie wordt gevraagd, ook een bezwaar is ingediend bij een college voor de behandeling van bezwaren en geschillen, wordt de behandeling van dit bezwaar opgeschort totdat de behandeling van het revisieverzoek is afgerond (ord. 12-12-2).

 

Wordt een revisieverzoek afgewezen, dan kan door degene die het revisieverzoek had ingediend alsnog — binnen dertig dagen — een bezwaar tegen het oorspronkelijke besluit worden ingediend bij het bevoegde college voor de behandeling van bezwaren en geschillen (ord. 12-12-5). In dit geval gaat de termijn voor het indienen van een bezwaar dus niet in op de dag waarop het oorspronkelijke

|255|

besluit werd genomen, maar op de dag waarop het revisieverzoek werd afgewezen. Bezwaren die door anderen reeds bij het desbetreffende college waren ingediend, maar die in verband met het revisieverzoek nog niet konden worden behandeld, worden nu ook in behandeling genomen.

Als het revisieverzoek wordt gehonoreerd, ligt er een nieuw besluit van het kerkelijk lichaam dat het oorspronkelijke besluit had genomen. Tegen dit nieuwe besluit kan op de gewone wijze — dat wil zeggen: door bezwaarden die door dit nieuwe besluit in hun werkelijk belang of hun kerkelijke verantwoordelijkheid zijn getroffen — bij het desbetreffende college voor de behandeling van bezwaren en geschillen een bezwaarschrift worden ingediend. Het ligt niet voor de hand in dat geval opnieuw om revisie te vragen.