II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk II.
Het kerkelijk Bestuur over meer Gemeenten te zamen.

Derde afdeeling.
Het Provinciaal Kerkbestuur.

Artikel
50

De gewone vergaderingen worden gehouden vier malen ’s jaars, op de eerste Woensdagen der maanden Februari 1), Mei, September en November. Zij kunnen echter worden uitgesteld of vervroegd, indien de omstandigheden dit vereischen.
De President heeft het recht, en is, door twee leden hiertoe schriftelijk verzocht zijnde, verplicht, buitengewone vergaderingen te beschrijven.
De gewone vergaderplaatsen der Provinciale Kerkbesturen zijn:
voor Gelderland: Arnhem; voor Zuid-Holland: ’s-Gravenhage; voor Noord-Holland: Amsterdam; voor Zeeland: Middelburg; voor Utrecht: Utrecht; voor Friesland: Leeuwarden; voor Overijsel: Zwolle; voor Groningen: Groningen; voor Noord-Brabant met Limburg: ’s-Hertogenbosch; voor Drenthe: Assen.
De Commissie voor de Waalsche Kerken zal vergaderen te ’s-Gravenhage, Amsterdam of Utrecht, of ter plaatse waar de Réunie vergadert.


1) Zie noot 1 bij artikel 6 bij het Reglement op het examen.