II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk II.
Het kerkelijk Bestuur over meer Gemeenten te zamen.

Tweede afdeeling.
Het Classicaal Bestuur.

De Classicale Besturen houden hunne gewone vergaderingen in de hoofdplaats der Classe of in eenige andere plaats binnen hun ressort, door hen zelve te bepalen 1), op de laatste Woensdagen van de maanden Maart, Mei, September en November. Zij kunnen echter hunne bijeenkomsten uitstellen of vervroegen, indien omstandigheden dit vereischen. De Praeses heeft het recht, en is, door twee leden schriftelijk hiertoe verzocht zijnde, verplicht, buitengewone vergaderingen te beschrijven.


1) Dezelfde vrijheid om buiten de classicale hoofdplaats te vergaderen, die reeds overeenkomstig art. 37 van het Algemeen Reglement aan de Class. Vergaderingen gegeven was, is door deze wetswijziging, welke 1 Jan. 1934 in werking getreden is, ook gereglementeerd voor de Classicale Besturen. Hand. 1932 bl. 75, 144-146, 231; 1933 bl. 142-144, 186.