II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk II.
Het kerkelijk Bestuur over meer Gemeenten te zamen.

Tweede afdeeling.
Het Classicaal Bestuur.

In elk classicaal ressort is een Classicaal Bestuur, bestaande uit Praeses, Assessor, Scriba 1) en twee of meer dienstdoende predikanten, benevens één ouderling 2) voor elk tweetal predikanten, die in het Bestuur zitting hebben.
Ressorten met 20 en minder predikantsplaatsen zullen twee; die van 21 tot 35 drie; van 36 en daarboven vier predikanten benoemen.


1) Ingevolge dit art. en art. 42, 3e al. kan een ouderling geen Scriba zijn. Hand. 1860, bl. 16.
2) Volgens art. 5 al. 3 zijn ook oud-ouderlingen tot ouderling in het Class. Bestuur benoembaar.