II. Bijzondere bepalingen.

Hoofdstuk II.
Het kerkelijk Bestuur over meer Gemeenten te zamen.

Eerste afdeeling.
Algemeene Bepalingen.

Artikel
36

De belangen van de gezamenlijke gemeenten, in de afzonderlijke gedeelten der Nederlandsche Hervormde Kerk, zijn toevertrouwd aan Classicale Vergaderingen (overeenkomstig de bepalingen van artt. 37-40), aan Classicale Besturen en Provinciale Kerkbesturen.
De belangen van de Waalsche gemeenten zijn toevertrouwd aan de Waalsche Réunie en de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken.