Artikel 35

Doop van Nederlandse aspirant-adoptiefkinderen
(agenda 3.9)

26-09-02

Commissie: deputaatschap Kerkrecht en kerkorde

Materiaal:

brief van de Particuliere Synode Gelderland d.d. 26 februari 2002. Zij vraagt dat de Generale Synode Zuidhorn 2002 besluit, dat Nederlandse aspirant-adoptiefkinderen pas gedoopt kunnen worden, nadat gebleken is dat zij een blijvende en onomkeerbare plaats in het gezin van ge- lovige ouders hebben gekregen. Voorts dat de synode besluit via haar deputaten met de Nederlandse overheid te overleggen, op basis van welke juridische grond de zekerheid verkregen kan worden dat het kind zo’n blijvende en onomkeerbare plaats in het gezin heeft gekregen.
De particuliere synode heeft zich voor haar verzoek geconfronteerd met het besluit hieromtrent van de Generale Synode Arnhem 1981, Acta art. 79. Tevens sluit ze aan bij een vraag die aan de Generale Synode Leusden 1999 was gesteld, nl. om uit te spreken: “Dat de kerkenraden de be- voegdheid hebben te beoordelen of er genoeg zekerheid is omtrent de blijvende band tussen gelovige adoptiefouders en het kind dat zij in huis genomen hebben voordat de heilige doop aan dit kind wordt bediend”, Acta art. 36. Gesteld wordt dat er met betrekking tot deze zaak bij de kerken onduidelijkheid bestaat.

Besluit:

1. thans niet over te gaan tot afhandeling van deze brief met betrekking tot de doop van Nederlandse aspirant-adoptiefkinderen;
2. aan deputaten Kerkrecht en kerkorde op te dragen:
 a. de in deze brief aan de orde gestelde vragen te bestuderen;
 b. op basis daarvan de volgende synode te dienen met een voorstel, hoe de vragen en onduidelijkheden met betrekking tot het tijdstip van de doop van Nederlandse aspirant-adoptiefkinderen het beste kunnen worden beantwoord dan wel opgelost.

Grond:

de particuliere synode Gelderland vraagt terecht om duidelijkheid met betrekking tot het tijdstip van de doop van een Nederlands kind dat ter adoptie in een gezin is opgenomen. Want de Generale Synode Leusden 1999 heeft alleen een uitspraak gedaan op het concrete punt van de doop van kinderen uit het buitenland die naar Nederland komen in het kader van een adoptieprocedure.
Het is de deputaten kerkrecht en kerkorde niet gelukt tijdens de zittingsperiode van de Generale Synode Zuidhorn 2002 voldoende informatie te verzamelen om tot rapportage en voorstellen te komen.

Het voorstel is aangenomen met algemene stemmen.