Artikel 20

Herziene uitgave van de kerkorde
(agenda 3.1)

06-09-02

Commissie: deputaatschap Kerkrecht en kerkorde

Materiaal:

1. Acta GS Leusden art. 43, besluit 1a met bijbehorende grond. Hierin krijgen te benoemen deputaten Kerkrecht en kerkorde opdracht een herziene uitgave van de kerkorde te verzorgen in samenwerking met deputaten Generaal-synodale publicaties.
2. rapport van deputaten voor kerkrecht en kerkorde, hoofdstuk 5. Hierin komt naar voren:
a. deputaten constateren sinds de opname van de kerkorde in het Gereformeerd Kerkboek (1985) een beperkt aantal aanvaarde wijzigingen (in de artikelen 5, 18, 49, 53), en een eventueel binnenkort te aanvaarden wijziging (art. 70);
b. deputaten hebben afgezien van het laten drukken van een separate editie van de Kerkorde. Kerkordewijzigingen worden wel doorgevoerd in nieuw te drukken kerkboeken;
c. deputaten menen dat via de website www.gkv.nl aan belanghebbenden voldoende informatie kan worden gegeven over de tekst van de kerkorde;
d. deputaten stellen voor in de acta van elke gewone synode de actuele tekst van de kerkorde op te nemen.

Besluit 1:

het beleid van deputaten goed te keuren.

Gronden:

1. het beperkte aantal en de aard van de wijzigingen rechtvaardigen niet de kosten van een separate gedrukte uitgave van de kerkorde;
2. de actuele tekst van de kerkorde is voor belanghebbenden voldoende beschikbaar via diverse media als acta, kerkboek of het internet via ‘www.gkv.nl’ en ‘www.kerkrecht.nl’.

Besluit 2:

in het vervolg de tekst van de kerkorde op te nemen in de acta van elke gewone synode.

Grond:

opname in de acta vergroot de bereikbaarheid van de actuele tekst van de kerkorde voor belanghebbenden.

Aanwezig zijn als deputaten mr. F.T. Oldenhuis, ds. H. Pathuis, ds. J.B. de Rijke en prof. dr. M. te Velde. Over dit onderwerp is ook al gesproken in de algemene ronde van 13 april. Inmiddels zijn in de in 1978 herziene kerkorde diverse artikelen gewijzigd. Het voorstel is om de actuele tekst niet alleen op te nemen in herdrukken van de kerkboeken, maar ook te publiceren in de Acta van elke gewone synode en via het internet.
Het voorstel wordt aangenomen met algemene stemmen. De afgevaardigde ds. Pathuis blijft als deputaat buiten stemming.