Oor Kerklike Tug

Openbare growwe sondes

Onder die growwe sondes wat skorsing in of afsetting uit die diens verdien, is die volgende die vernaamste: valse leer of kettery, openbare skeurmakery, openbare godslastering, simonie, trouelose verlating van die diens of indringing in die diens van ’n ander, meineed, egbreuk, hoerery, diefstal, geweldpleging, gewoontedronkenskap, vegtery, onregverdige winsbejag — kortom al die sondes en misdade wat die bedrywer by die wêreld en die kerk eerloos maak.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Schorsing
Afzetting

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 80
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 80
Kerkorde GG (1907) Art. 80
Kerkorde GKN (1905) Art. 80
Kerkorde GKv (1978) Art. 80
Kerkorde VGKSA (2005) 80

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 79 & 80
Visser, J. (1999) Art. 79/80