Oor die Kerklike Vergaderings

Die nasionale sinode

Die nasionale sinode is ’n vergadering van al die partikuliere sinodes (of betrokke mindere vergaderings) waarheen elke partikuliere sinode (of betrokke mindere vergadering) ’n gelyke aantal bedienaars van die Woord en ouderlinge, soos die nasionale sinode bepaal, afvaardig. Die nasionale sinode vergader driejaarliks tensy dit na die oordeel van minstens twee partikuliere sinodes (of betrokke mindere vergaderings) noodsaaklik geag word om ’n buitengewone vergadering byeen te roep.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Generale synode

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 50
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 50
Kerkorde GG (1907) Art. 50
Kerkorde GKN (1905) Art. 50
Kerkorde GKv (1978) Art. 46
Kerkorde VGKSA (2005) 46

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 47, 50 & 51
Visser, J. (1999) Art. 50