Particuliere Vraghen

Of het oorbaer is dat de dienaers in haren predicatien de oude vaders allegieren ende de toehoorders tot de schriften der nieuwer scribenten wijsen als Lutheri Calvini etc.?
Antdw. Men sal de artykelen der christelicker leere in de predicatien met gheen andere dan alleene met ghetuyghenisse der Heyligher Schrifture bevestighen.
Maer de ghetuyghenissen der vaderen sal men matelick ghebruycken moghen voornemelick ter plaetsen daer men de papisten van harer hartneckicheyt moet overtuyghen. Maer de namen der nieuwen schribenten sal men in de predicatien gheheel nalaten.