Particuliere Vraghen

Op de vraghe welcke sonden openbaer sijn, is gheantdwoordt, dat een openbare sonde is die openbaerlick voor een yeghelick begaen wordt, of die op een plaatse, welck van naturen publick is (als de iurisconsulti segghen) hoewel dat se weynich mensschen dien ghedaen wordt, off die door de hartneckicheyt des sondaers uut heymelick openbare wordt, of ten laetsen alse om hare grouwelickheyt der openbare straffinghe werdich gheacht wordt. Alsoo sijn de sonden Davidis teghen Uriam, Ananiae ende Sapphirae teghen den H. Gheest openbaer ghemaeckt ende voor openbare sonden ghestraft gheweest.