Particuliere Vraghen

Of sodanighe afgheveerdichde dewijle de kerckendienaers der nederduytscher sprake de sake totten classem uutstelden die sij seijden dat na den tijt van twee of dry maenden eerst vergaderen soude ende hierentusschen de kercke door den tweedracht ende voornemelick door dese schueringhe lieten verloren gaen, mochten ende behoorden met den dienaer die de kerkcke verschuert hadde te handelen om de schueringhe wegh te nemen ende de kercke weder in vrede te stellen?
Antdworde. Hoewel die dry of vier nederduytsche dienaers met den Walschen synodo gheen ghemeynschap en hadden, soo hebben sij nochtans niet recht ghedaen dat se niet terstont metten afgheveerdichden om den ghemeynen brant uut te blusschen toegheloopen syn.
Ende de afgheveerdichde van de Walsche synode hebben gedaen na haren schuldighen plicht.