Particuliere Vraghen

Indien de kerckenraet der voorschreven ghemeynte gheen middel en hadde om desen dienaer te bedwinghen, ende van der classe (de welcke uut nederduytsche ghemeynten (twee uutghenomen) bestaet) daerin niet voorsien wordt, ende gheen hope en is dat de generale synodus tesamen koemen sal dan na eenen langhen tijt, of de synode aller Walscher kercken, soo om dese als om andere ghewichtige oorsaken tsamen gheroepen, na hare schuldighe plicht doet, soo sij eenighe van haren dienaers afveerdicht om tot die Walsche kercke te gaen ende sodenighen lanckdurighen twist ende schadelicke schueringhe met hulpe van de dienaers der stadt arbeyden wegh te nemen?
Antdw. Ten is hen niet alleen gheoorloft gheweest, maer sij hebben ’t van weghen haren conscientie ende des ghebots Godes oock moeten doen.