Particuliere Vraghen

Of het gheoorloft is in een stadt daer een Walsche kercke is, een dienaer die van elders koemt eenen anderen dienst op te richten, die afghesondert sij van den dienst der voorschreven kercke, voor een of twee franchoysche huysghesinnen, daerbij nemende 8 of 10 Walsche personen dewelcke van den ghewoonlicken dienst de Walscher kercke om den lanckdurighen twist affgheweken sijn, uut den welcken hij ouderlinghen ende diaconen verordent, also dat de classis in desen nieuwen dienst niet en bewillicht, ende de ordinaire kercke haer daer teghen sett?
Is gheantdwoort, dat sulckes gantsch niet gheoorloft is, ende dat de ghene die sulcx begaen heeft een afschueringhe van de kercke ghemaeckt heeft. Dat oock de andere die haer van de ordinaire kercke affscheydende tot desen nieuwen dienste ghevoeght hebben daerin hebben ghesondicht.58


58 Voor de moeilijkheden in Aken zie men Acten van de Classicale en Synodale vergaderingen der verstrooide gemeenten in het land van Cleef, Sticht van Keulen en Aken, 1571-1589, uitg. H.Q. Janssen en J.J. van Toorenenbergen, Utrecht 1882, WMV, S. II, D. II, blz. 66vv., 71v., 75. De Waalse synode had o.a. Taffin afgevaardigd om aldaar orde op zaken te stellen, zie Livre Synodal, p. 38. Dit werd als eigenmachtig optreden gekenschetst door de Classis Keulen, zie Rutgers, a.w., blz. 310vv. De synode sprak uit dat het optreden van de Waalse synode terecht was, zie part. vragen 51 en voegde aan art. 102 van haar kerkorde toe dat naar de plicht der liefde de ene kerk de andere behoort te vermanen en dat dit niet alleen in haar vrijheid staat.