Particuliere Vraghen

Of het ghenoegh is in den openbaren kercken daer vele spotters des woordts Gods bij koemen dat de ghene die openbaerlick ghesondicht hebben, voor den kerckenraet hare schult bekent hebbende, met der kercke alsoo versoenen?
Antdw. Dewijle men de eere des ghevallen broeders behoort te verschoonen, ende de selvighe openbaer nadeel lijden soude soo hij opentlick voor de spotters verschijnen soude, ofte sijnen naem in der predicatie uutgheroepen soude worden, soo is ’t ghenoegh dat de versoeninghe gheschiede voor den kerckenraet in teghenwoordicheyt der ghenen die de kerckenraet oordeelen sal datt er behooren bij te wesen. Alsoo nochtans dat sonder sijnen naem te noemen (tensij dat het seer nootwendich is) sijne misdaet ende boetverdicheyt den volcke voorghestelt werde, daerin de kerckenraet na de omstandicheden (de welcke met grooter voorsichticheyt te overlegghen sijn) handelen ende soo het van noode is, met de classe raetslaghen sal.