Particuliere Vraghen

Of de kinderen die in den ghereformeerden ghemeynten ghedoopt sijn tot hare iaren ghecomen sijnde der kerckelicke straffe onderworpen sullen wesen, ende soo sij vermaent wesende hartneckich blijven, of men se dan afsijnden sal hoewel sij hare gheloove noch niet beleden ende tot den Avontmael des Heeren niet begheven hebben?
Antdw. Dewijle de doop een alghemeyne ghetuyghenisse is des verbondts Godes hetwelck den kinderen der christenen toebehoort soo langhe sij door openbare afval hetselfde niet en verwerpen, soo sullen door openbare afval hetselfde niet verwerpen, soo sullen de openbare ende alghemeyne vermaninghen ghelijck de propheten tot het Israelitische volck ghebruyckt hebben in den openbaren ende vrijen ghemeynten ghenoegh wesen.
Maer dewijle de belijdenisse des gheloofs ende ghemeynschap des H. Avontmaels een bijsonder ghetuyghenisse is in der kercke Gods, door het welcke deghene die teghen het verbont Gods ghesondicht hadden wederopghenomen worden (ghelijck eertijts de afvallighe Israelieten niet door een nieuwe besnijdenisse maer door de ghemeynschap des paeschlams tot de ware kercke Israels wederghebracht worden) soo sal men gheen afsnijdinghe ghebruycken dan teghen de ghene in den welcken door het Avontmael des Heeren het verbont Gods op een nieu verseghelt is.