Particuliere Vraghen

Hoe men handelen sal met den ghenen die uut der ghemeynte in een ander plaetse vertrecken, ende hen bij der ghemeynte dier plaetse niet en voeghen, ofte oock haer niet vromelick en draghen?57
De Antdwoorde: De kercken uut de welcke sij vertrocken sijn sullen totten kercken dier plaetse daer sij henen sijn ghegaen schrijven, dat se met sodanighen handelen ende soo het moghelick is, tot de ghemeynschap wederbrenghen, ofte anders bij trappen na de christelicke straffe met hen voortvaren.


57 De kwestie is afkomstig uit de Nederlandse kerken in Engeland, zie Hessels, Archivum, T. III, P. I, p. 510s., waar de kerkeraad van Sandwich de kwestie voorlegt aan de kerkeraad van Londen, hoe men dient te handelen ‛in de zaecke der discipline met sulcke broeders oft susters die vuyt dese Kercken van Enghelant ofte van een ander weghe in onsen Vaderlandt commende, hen aldaer geheel ongheschictelick, onghebondelick ... draeghen, sommighe geheel sonder eenighe religie levende, sommighe oock den Baal anhanghende, alles met grooter droufheit der vromen, arghernisse der swacken ende gheen cleene lasterynghe der godtloosen ende bijzonder der secten, roupende: dat zijn uwe broeders ende susters, sulcke duld men, men snijtse niet af, ghemeenten sonder orden ... etc.’.