Particuliere Vraghen

Wat men doen sal met den ghenen die hen tot openbare dansen begheven?
Antdw. Overmidts de dansinghen ghemeynlick een lichtverdicheyt die den christenen niet en betaemt medebrenghen ende aenlockinghen der vleesschelicker lusten sijn ende daerbenevens den godsalighen veraergheren in sonderheyt in den tijt van ghemeyne nooden, soo sullen se ghestraft worden die hen daertoe begheven, ende soo sy hartneckelick voortvaren na verscheiden vermaninghen, van de ghemeynschap des H. Avontmaels affghouden worden.