Particuliere Vraghen

Of het den lidtmaten der ghemeynte vrij staet hare kinderen ten houwelicke te gheven den ghenen die gheen lidtmaten der ghemeynte en sijn?
Antdw. Soo sij vianden der religie sijn staet het gantsch niet vrij.
Maer soo sij der religie niet teghen sijn ende een goede hope van hen gheven dat se in de kennisse der waerheyt toenemen sullen ende beloven hare partije in de oeffeninghe der religie niet te verhinderen, soo is het gheoorloft.