Particuliere Vraghen

Of het houwelick van een persoon die sijner huysvrouwe halfve suster na 20 iaren tot een huysvrouwe ghehadt ende kinderen daer bij ghewonnen heeft, voor wettelick te houden ende te lijden is.
Antdw. Het en is gheen houwelick maer een bloetschande. Ende daeromme sal ’t van gheender werde ghehouden werden. Men sal nochtans de Overheyt bidden, dat na keyserlicke rechten de kinderen voor wettelick ghekent worden die door onwetenheyt als het houwelick noch stont, gheprocreert syn.