Particuliere Vraghen

Of het gheoorloft sij tot den Avontmale des Heeren toe te laten de ghene die wel den Bybel alleen voor Godts Woort bekennen maer de ghewonelicke vraghen die men denghenen voorhoudt die ten avontmael gaen sullen niet beantdwoorden noch daerin bewillighen willen?
Antdw. De Kercken sullen hare ghewonelicke wijse van de belijdenisse des gheloofs af te eysschen onderhouden ende een yeghelick is schuldich rekeninghe sijns gheloofs te gheven na de leere Petri.
Want het oock niet en betaemt, dat men een ghemeyn ghebruyck der ghemeynte om somighe bijsondere persoonen veranderen soude.