Particuliere Vraghen

Of het den christenen gheoorloft sij met veranderinghe der cleederen over sijne affghestorven vrienden rouwe te draghen? Antdw. Men sal dese borgherlicke ghewoonte niet openbaerlick straffen.
Soo nochtans yemant eenighe superstitie ofte hovaerdije hierien liete blijcken, die sal vermaent worden, doch men sal daerom over hem gheen wijder straffe ghebruycken.