Particuliere Vraghen

Of men behoort het Avontmael des Heeren op Paesschen, Pyncxter ende Christdagh buyten de ghewone ordentlijcke tijden te houden?
Antdw. Men sal de ghewonelicke tijden onderhouden, ten ware dat somtijts de ghewonelicke tijt ende voorschreven feestdaghen bijna overeen quamen, want alsdan sal de ghewoonlicke tijt daerop moghen verlingt of verkort worden. Alsoo nochtans dat men voornemelick acht neme op het ghebruyck van een yder lant, om niet lichtelick daerin yet te veranderen, sonder ghewichtighe oorsake.