Particuliere Vraghen

Of het vrij staet in den Avontmael des Heeren, koecxkens die men ghemeynelick oblaten noemt te ghebruycken de welcke hoewel sij gheen ghemeyn broot en sijn, nochtans gheen inghedruckte figure en hebben?55
Antdw. Alle kercken sullen daerna trachten dat se ghemeyn broot ghebruycken.
Daer het nochtans noch niet ghebruyckelick is sal daerom niemant eenighen twist aenrichten.


55 Oblaten = hostie. Het convent van Wezel had bepaald: dat in alle kerken gewoon brood en niet een bijzonder soort of ongezuurd brood of iets anders zal gebruikt worden, dat naar bijbelovigheid smaakt, Hoofdstuk 6, 14.