Particuliere Vraghen

Of het vrij staet niet alleen den ghemeynten, maer oock den bijsonderen lidtmaten van een yeghelicke ghemeynte ghetuyghen tot den doop te nemen of niet?
Antdw. Het staet vrij.
Sullen nochtans de bijsondere lidtmaten der kercken vermaent worden dat se haer der ordinantie, in der kercken daer van sij lidtmaten sijn aenghenomen, soo veel moghelick is ghelijckformich stellen.
Het welcke oock in allen anderen middelmatighen dinghen te onderhouden is.