Particuliere Vraghen

Of het gheoorloft is eenen onghedoopten voliarighen niet in de versamelinghe der kercke maer in de teghenwoordicheyt des kerckenraets te doopen.
Antdw. Het behoort in de openbare vergaderinghe te gheschieden.
Ende die uut schaemte sulcx weyghert sal daerin vermaent werden. Nochtans sal hy na een ander kercke moghen gaen om aldaer den doop openbaerlick te ontfanghen.