Particuliere Vraghen

Of men allerley mensschen kinderen als van hoereerders, afghesnedenen, papisen ende andere dierghelijcken sonder onderscheyt doopen sal?
Antdw. Overmidts de doop den kinderen die in ’t verbont Gods staen toekoemt ende het ghewis is dat deze kinderen buyten het verbont niet en syn, soo sal men se van den doop niet weren. Alsoo nochtans dat se op behoirlicker wijse ghedoopt werden ende van dien ghepresenteert die op de afvraghinghe in de forme des doops begrepen antdwoorden ende de leere toestaen.