Particuliere Vraghen

Oft men gheestelicke comedien ende tragedien voor den volcke in rhetoryke spelen magh?
Antdw. Nademael dese ghewoonte noyt in de Israelitische ofte Apostolische Kercke gheweest is ende vele ongheschicktheden daeruut volghen ende het oock openbaer is dat de facteurs der selver dickwils de fundamenten der christelicker religie niet ghenoegh verstaen, waer uut met recht ghevreest wordt dat vervalschinghe der leere soude moghen volghen, dewijle het oock is een ontheylighinghe van het Woordt Gods, soo behoort men te aerbeyden dat se soo vele moghelick is gheweert ende allle lidtmaten der kercken affgheraden worden.54


54 Vgl. J. Wille, De gereformeerden en het tooneel tot omstreeks 1620, in: Christendom en Historie, Lustrumbundel, Kampen 1931, blz. 96-169.