Particuliere Vraghen

Op de vraghe hoe men den toenemenden Wederdooperen teghemoete gaen sal?
Is gheantdwoort: Ten Isten sullen de dienaers des Woorts de fundamenten des gheloofs ende artykelen die tusschen ons ende haer twistich sijn neerstelick ende claerlick haren ghemeynten uutlegghen.
Ten IIen sullen sij haer ghemeynten tot godsalicheyt ende liefde aerstelick vermanen, ende selve met goet exempel voorgaen.
Ten IIIen sullen se de lidtmaten harer ghemeynten naerstelick besoecken.
Men sal oock ten IIIIen verscheyden corte ende clare tractaetkens van den hooftartikelen der wederdoopersche dwalinghen schrijven ende uut laten gaen.
Maer soo vele aengaet de tsamensprekinghen ende disputatien met hen, op die plaetsen daer de ervarentheyt leert dat se niet onvruchtbaar sijn, sullen se aenghenomen worden alleen van den ghenen die de Classis daertoe bequame oordeelen sal.53


53 Na de grote godsdienstgesprekken tussen dopersen en gereformeerden van 1571 (Frankendael) en 1578 (Emden) vroegen de gereformeerden zich af wat het nut was van dergelijke disputen. De Prins was er tegen. Vgl. H. Klugkist Hesse, Menso Alting, Berlin 1928, S. 244ff.; zie G. van der Heyden aan A. Cornlius 1579, ‛So veel my aaengaet, ick achte dattet noch al te vroeg is wederom te disputeren ...’. Men kan de secten het allermeest hinderen door hen de eed en het gewapend bewaken van een stad op te leggen, ‛want daerdoer wordense in haer opinien gequetst, ende vlijtich toesie dat men hare leeraers weere so vele als men can, want al disputeerde men 100 mael, so sal men se daerdoer niet hinderen connen, maer stouter maken ...’, M.F. van Lennep, a.w., blz. 242v.