Particuliere Vraghen

Op een ander vraghe is Ioanni Gerobulo dienaer der kercke tot Vlissinghe last ghegheven in het Nederduytsche over te setten de Chronyke van Carion ghelijck se door Philippum Melancthonem ende Peucerum met Historien ende exempelen verrijckt ende vermeerdert ende op een nieu ghedruckt is.51


51 Een bekend leerboek van de geschiedenis, waarvan in 1629 te Arnhem een vertaling werd uitgegeven door Willem van Zuylen van Nyvelt: Chronica Carionis vanden beginnen des werelts aen tot op den Keyser Carolum den vyfden van dien name. In ’t Latyn beschreven door de geleerde en welvermaerde mannen D. Phil. Melanthonem ende D. Caspar Peucerum.