Particuliere Vraghen

Of het niet raetsaem is voor denghenen die gheen latijn en konnen aen te houden dat de uutlegghinghe Calvini over de Evangelisten die nu overghesett is ghedruckt werde?
Antdw. Het is Iohanni Cubo opgheleyt te versorghen dat de copie met den eersten na Delft ghesonden werden, dewelcke door Arnoldum Cornelium dienaer dier kercken teghen het latijnsche exemplaer sal oversien werden opdat sij daer na ghedruckt worden magh.50


50 In 1582 verscheen te Antwerpen: Harmonia, dat is, een tsamenstemminghe uit de drie Evangelisten, vertaald door Gallinaceum. Item op het Ev. Johannis, item de Handelingen der Apostelen, vert. door J. Florianum, vgl. Corpus Reformatorum, Calvini Opera, Vol. 58, 59, c. 488s.