Particuliere Vraghen

Of het nut is de Historie der Nederlantsche gheschiedenissen te beschrijven?
Is gheantdwoort, dat het gantsch profijtelick is. Ende om dit te doen is bestemt de Heer van Ste Aldegonde.49
Ende is allen dienaeren belastet dat se nerstelick die dinghen opschrijven die van de eerste vrijheyt aff in haren contreyen gheschiet sijn, ende de selvighe soo verre sij seker wetenschap daervan hebben tot hare classische vergaderinghe brenghen met uutdruckinghe des tijts wanneer elck dinck gheschiet is.
Dogh sullen se in de voorschreven vergaderinghen neerstelick ghelesen worden opdat voor seker blijcke of se warachtich sijn.
Ende opdat alle dit door versuymnisse niet naghelaten werde, sal de praese in elcke versamelinghe die dienaers daervan vermanen ten eynde dat se teghen den eersten Ianuarii naestcomende aº 79 hare memorien ghereet hebben om de selve tot de kercke van Antdwerpen te seynden diese den Heere van Ste Aldegonde overleveren sal.


49 Vgl. J.G.R. Acquoy, Mislukte pogingen der Nederlandsche Gereformeerde Kerken om hare geschiedenis te doen beschrijven, in: Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin bij zijn aftreden als Hoogleeraar, ’s-Gravenhage 1894, blz. 229-257.