Particuliere Vraghen

Of men de Institutie Ioannis Calvini in de Nederduytsche sprake correcter oversetten sal?
Antdw. Ia.
Ende is Petro Datheno opgheleyt te doen.48


48 De oudste Nederlandse vertaling van de Institutie verscheen in 1560 gelijktijdig te Emden en Dordrecht. Het korte voorbericht is gedateerd 5 dec. 1560 en ondertekend met I.D. Op 22 sept. 1560 schreef Olevianus aan Calvijn, dat Datheen hem had meegedeeld dat de Institutie in het Nederlands vertaald was. In 1578 verscheen er een herdruk van deze editie, waaraan Datheen echter niet heeft meegewerkt. Vgl. F.L. Rutgers, Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden, Leiden 19012, blz. 164v.