Particuliere Vraghen

Of men het boeck der Martelaren vermeerderen sal?
Antdw. Ia. Ende Iohanni Cubo is opgheleyt dewijle hij ettelicke autentyke memorien van Martelaren bij hem heeft dat hij sorgh draghe dat se oversien ende bij het Martelaer-boeck ghedruckt werden, waerin hij van Taffino ende Vinea gheholpen sal worden.47
Is oock van allen anderen dienaren begheert, dat deghene die eenighe memorien van oprechte martelaren hebben, de selvighe aen den voorschreven Cubum seynden.


47 Vgl. F. Pijper, Martelaarsboeken, ’s-Gravenhage 1924; A.J. Jelsma, Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek, ’s-Gravenhage 1970.