Particuliere Vraghen

Wat een kercke te doen staet dewelcke door de overheyt in den dienst der diaconie verhindert is?
Antdw. Men sal alle neersticheyt doen, dat der kercke haer recht in der bester voeghe wederghegheven worde het welcke eerst de kerckenraet ende daerna oock de classis soo het van nooden is besorghen sal, hetselfde oock aen der hoogher overicheyt versoeckende soo het nootsakelick is.