Particuliere Vraghen

Of de ouderlinghen omtrent de examinatie der dienaren in den classischen versamelinghen soo wel kuerstemmen hebben sullen als de dienaers des Woordts?
Antdw. Men mach der ouderlinghen advys wel hooren van de suyverheyt der leere der dienaren, maer de dienaers alleen sullen kuerstemmen hierin hebben. Dogh van de gave van uutspreken ende andere dierghelijcke gaven sullen de ouderlinghen oock hare kuerstemmen gheven.