Particuliere Vraghen

Hoe ende op wat wijse de kercken haren dienaren haer behoirlick onderhoudt besorghen sullen?
Antdw. Men sal een requeste uut den naem deses synodi schrijven om den Staten over te gheven door Thomam Tilium ende Arnoldum Cornelium.44


44 Herhaaldelijk heeft Taffin zich over de bezoldiging der predikanten tot de Prins gewend. Op de prov. synode van Dordrecht werd meegedeeld, dat hij ‛goede hope gecreghen heeft’ (Reitsma en Van Veen, II, blz. 130). Taffin vreesde dat sommige predikanten van honger zouden omkomen en gedwongen zouden zijn om hun gemeente te verlaten, vgl. C. Boer, Hofpredikers van Prins Willem van Oranje, blz. 86v.